Email

 

Modernizacja dachu na budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łęcznej


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.06.2012
godzina 10:00, miejsce: Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łęcznej, ul. Tysiąclecia 12, 21-010 Łęczna.


Dokumenty dotyczące przetargu


Łęczna, dnia 04.06.2012 r.


PP1-2230/ZP/2/2012

 

Do wszystkich wykonawców


W dniu 01.06.2012 r. do Zamawiającego Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łęcznej otrzymał zapytanie od jednego z potencjalnych wykonawców, o następującej treści:
„1. Czy istnieje możliwość zamiany konstrukcji drewnianej na profil stalowy w attyce?
2. Czy dopuszczalne jest wykonanie uziemienia punktowego (7 szt.) w zamian uziemienia otokowego?
3. Czy jest możliwość zamiany płyt OSB na attyce z grubości 15 mm na 10 lub 12 mm?”.

Zamawiający w dniu dzisiejszym udzielił odpowiedzi jak niżej:

Ad. 1
Istnieje możliwość zamiany na profil stalowy przy zastosowaniu impregnatów do płyt OSB tylko na bazie oleju mineralnego i syntetyczne – względy technologiczne.
Ad. 2
Dopuszcza się wykonanie uziemienia punktowego (7 szt.) w zamian uziemienia otokowego.
Ad. 3
Istnieje możliwość zastosowania płyt OSB o grubości min. 12 mm, jednak ze względu na pracę okładziny attyki i umocowania technologiczno – montażowe montaż słupków, poprzeczek zalecany przez producenta należy zmniejszyć o 10% oraz rozstawy wkrętów należy zmniejszyć także o 10%.

 


Łęczna, dnia 06.06.2012 r.

Zawiadomienie o wynikach przetargu


Łęczna, dnia 14.06.2012 r.

PP1-2230/ZP/2/2012


Informacja o powtórzeniu czynności przez Zamawiającego

Na podstawie art. 181 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. nr 113 poz. 759 z 2010 r. z późń. zm.) Zamawiający – Przedszkole Publiczne Nr 1 w Łęcznej dokona powtórzenia badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu przetargowym „Modernizacja dachu w budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łęcznej, ul. Tysiąclecia 12”.
Informacja o wynikach powtórzenia czynności zostanie przekazana wszystkim Wykonawcom oraz zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej Zamawiającego niezwłocznie po ostatecznym rozstrzygnięciu przedmiotowego przetargu.

ZATWIERDZIŁ: Bożena Brzezicka
Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łęcznej


Łęczna, dnia 15.06.2012 r.

Zawiadomienie o wynikach przetargu

 

Poprawiony: sobota, 26 stycznia 2013 19:26
 

Liczba przeglądających

Naszą witrynę przegląda teraz 123 gości 

Tylko dla pracowników