ĆWICZYĆ KAŻDY MOŻE Email

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło
rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły   w Ruchu
.
To rok promowania i wzmacniania aktywności i kondycji fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży.

 

Nasze przedszkole przystąpiło do Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej "Ćwiczyć każdy może" organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu. Wszystkich Państwa zapraszamy do zapoznania się z regulaminem akcji. Prosimy  o wypełnienie przekazanych oświadczeń wyrażających zgodę na wykorzystywanie wizerunku dziecka oraz Państwa wyłącznie na potrzeby akcji.

Więcej informacji pod adresem: http://www.szkolawruchu.men.gov.pl/

Pobierz regulamin akcji.

 

 

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej, aby na bieżąco śledzić podejmowane działania w tym zakresie.W naszej pracy przywiązujemy dużą wagę do tego, aby dzieci spędzały czas aktywnie już od najmłodszych lat.

 

 

OBSZAR 8 SPOTKANIA INTEGRACYJNE W GRONIE RODZINNYM

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA

 

Tuż przed wakacjami i bezpośrednio po nich, w naszym przedszkolu organizowane są spotkania rodzinne mające na celu integrację dzieci, rodziców i wychowawców, a także stwarzające doskonałą okazję do podejmowania aktywności fizycznej w gronie rodzinnym. Przy okazji tych spotkań organizowane są zawody sportowe na wesoło, takie jak: wyścigi z ziemniakiem, piramidy ziemniaczane, podchody, gra w dwa ognie, gry w klasy, wspólne zabawy na świeżym powietrzu itp. Formy aktywności  takim charakterze sprzyjają także kształtowaniu postaw prospektywnych, które zagwarantują dzieciom udział w kulturze fizycznej także w dorosłym życiu.

ZABAWA KARNAWAŁOWA

Podczas zorganizowanego balu w naszym przedszkolu rodzice aktywnie uczestniczyli w zabawie. Panowała miła i serdeczna atmosfera.OLIMPIADA SPORTOWA- "DUŻY I MAŁY TO SPORTOWIEC DOSKONAŁY"

Na stadionie GKS Łęczna odbyła się międzyprzedszkolna olimpiada sportowa pod hasłem "Duży i mały to sportowiec doskonały". Nasze przedszkole reprezentowały dzieci z grup 5 i 6 latków. Nasi sportowcy zdobyli zaszczytne II miejsce. Największą nagrodą dla dzieci była możliwość uczestniczenia w zawodach i niesamowity doping ze strony rodziców. Rodzicom dziękujemy za pomoc i wsparcie. Zdobyty puchar należy się wszystkim.


OBSZAR 1 ZAJĘCIA ZORGANIZOWANE W RAMACH PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

SCENARIUSZE ZAJĘĆ:

a) Scenariusz zajęć w grupie 5- 6 latków

"Zabawy i ćwiczenia ruchowe prowadzone metodą stacyjną"

SCENARIUSZ ZAJĘĆ GIMNASTYCZNYCH DLA DZIECI 5- 6 LETNICH

Grupa: 5- 6 latki

Temat zajęcia: „ Zabawy i ćwiczenia ruchowe prowadzone metodą stacyjną".

Miejsce: sala gimnastyczna

Zadania z podstawy wychowania przedszkolnego:

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. 3) jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo; 4) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w sali gimnastycznej.

Cele ogólne:

· kształtowanie prawidłowej postawy przez ćwiczenia gimnastyczne,

· wyrabianie płynności ruchów,

· rozwijanie naturalnych czynności ruchowych.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

· poprawia szybkość, zwinność,

· wykonuje ćwiczenia zgodnie z poleceniem nauczyciela, reaguje na sygnał,

· przestrzega zasad bezpieczeństwa,

· ma świadomość własnego ciała,

· wzmacnia siłę ramion, nóg i tułowia.

Forma pracy:

· zajęcia zorganizowane z cała grupą,

· zespoły.

Środki dydaktyczne: piłki, piłka lekarska, pachołki, woreczki gimnastyczne, ławeczka, szarfy, gwizdek.

Przebieg zajęcia:

1. Czynności organizacyjno- porządkowe

-zbiórka w szeregu – przywitanie dzieci – przedstawienie celów zajęcia

– zachęcenie do ćwiczeń

2. Zabawa ożywiająca: „Berek kucany”- dzieci poruszają się w dowolny sposób po całej sali na znak gwizdka przykucają (3x).

3. Rozgrzewka:

 • przysiady
 • skłony
 • ćwiczenia rozciągające

4. Podział grupy na cztery zespoły, wybranie z każdej z nich kapitana. Oznaczenie każdej z nich kolorowymi szarfami.

5. Zaprezentowanie przez nauczyciela poszczególnych stacji i prezentacja ćwiczeń. Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas wykonywania ćwiczeń.

-stacja1: Dzieci przechodzą po ławeczce gimnastycznej trzymając przed sobą oburącz piłkę, każde dziecko dwa razy.

-stacja2: Rzut do celu, dzieci celują woreczkami do leżącej obręczy, każde dziecko po dwa razy.

-stacja3: Toczenie piłki lekarskiej pomiędzy pachołkami z zachowaniem dokładności ruchu, nie wytaczanie jej poza określona drogę.

-stacja 4 Poślizg na ławeczce gimnastycznej, klatka piersiowa przywarta do ławeczki, głowa uniesiona, broda przyciągnięta, każde dziecko po dwa razy.

6. Marsz po obwodzie koła ze zwróceniem uwagi na wysokie podnoszenie kolan.

7. Ćwiczenia uspokajające

-dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym, dłonie opierają o podłoże za plecami i spokojnie oddychają, wdech nosem- wysunięcie klatki piersiowej do przodu, wydech ustami ze skrzyżowaniem przedramion na klatce piersiowej.

8. Podsumowanie zajęć:

- zbiórka w szeregu – przypomnienie celów zajęć – ocena aktywności dzieci

 

b) Scenariusz zajęć w grupie 3- 4 latków

"Zabawy ruchowe na śniegu"

 

SCENARIUSZ ZAJĘĆ RUCHOWYCH DLA DZIECI 3-4 LETNICH

Temat zajęć: Zabawy ruchowe na śniegu

Grupa: 3-4- latki

Miejsce: teren z górką

Zadania z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

3) jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości,

jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo;

4) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach

i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.

Cele ogólne: wyrabianie odporności i wydolności organizmu;

- rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej;

- wzmacnianie mięśni rąk i nóg;

- stwarzanie swobodnego ruchu, radości i umiejętności korzystania

z naturalnego środowiska.

Cele operacyjne: dziecko…

- umie rzucać do celu;

- potrafi zjeżdżać na sankach, jabłuszku;

- wykonuje polecenia nauczyciela;

- chętnie współdziała w parze;

- czerpie radość z zabaw na śniegu.

Formy pracy:

- praca z całą grupą

- zespołowa

- indywidualna

Metody:

- twórcza

Środki dydaktyczne:

sanki, jabłuszka.

Przebieg zajęć

1. Wymarsz z sankami do miejsca zajęć.

2. Ćwiczenie rozgrzewające – wymachy rąk i nóg oraz podskoki na jednej,

raz    na drugiej nodze.

3. Zabawa rozgrzewająca – bieg do drzewa. Określenie punktu startu i mety

(drzewo). Dzieci dobierają się parami, biegną jedno za drugim do swojego

drzewa.

4. Bieg dookoła drzewa. Dzieci chwytają pień i obiegają drzewo drobnymi

krokami.

5. Ćwiczenie z sankami

· Unoszenie sanek w górę parami,

· Ćwiczenie prawidłowego siadu na sankach,(siad okroczny) nogi oparte na płozach.

6. Wspólne wożenie się na sankach. Jedno dziecko siedzi na sankach a drugie

ciągnie sanki i odwrotnie.

7. Zjazd z górki. Dzieci podchodzą pod górkę, jedno stoi u stóp górki,

natomiast drugie wciąga sanki lub jabłuszko na sam szczyt. „Kto zjedzie najdalej” –

dziecko siada na sanki (siad okroczny) sznurek trzyma w ręku, odpychając się

nogami zjeżdża w dół górki. Następnie występuje zmiana ról, a mianowicie dziecko

stojące na dole z sankami idzie na szczyt. Wygrywa to dziecko, które najdalej

zjedzie. Zawody przeprowadzane są parami.

8. Ćwiczenie rzutu do celu. Dzieci lepią kulki ze śniegu.

Rzucają do wybranego drzewa raz lewą, raz prawą ręką.

9. Zakończenie. Wspólne lepienie bałwana.

10. Powrót do przedszkola.


 

SPACERY I WYCIECZKI

W naszym przedszkolu, wędrówki i wyjazdy z dziećmi są na stałe wpisane w całoroczny kalendarz wydarzeń. Planujemy wycieczki krótkie - takie w pobliże przedszkola, a także dłuższe - autokarowe. Wycieczki są jedną z ciekawych form prowadzenia zajęć wychowawczo-dydaktycznych w przedszkolu. Służą one bezpośredniemu poznaniu rzeczywistości i pozwalają obserwować rzeczy, zjawiska, procesy i sytuacje w „naturalnych warunkach i naturalnym ich przebiegu”. Przedszkolaki posiadają w sobie ogromną potrzebę poznawania otaczającego świata, chętnie podpatrują rzeczywistość i zadają wiele pytań. Wycieczki są również doskonałym sposobem promocji zdrowego stylu życia, alternatywą do preferowanego w dzisiejszym świecie biernego wypoczynku przed telewizorem.


 

ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE Z PRZYBORAMI

W naszym przedszkolu organizowane są zajęcia ogólnorozwojowe. Rozwijamy aktywność  ruchową dzieci poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia.

 GIMNASTYKA PRZY MUZYCE


We wszystkich grupach w przedszkolu dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia rytmiczne. Celem tych zajęć jest kształtowanie prawidłowej postawy ciała, rozwijanie płynności i sprawności ruchowych. 


ĆWICZENIA GIMNASTYCZNE W GIMNAZJUM NR 1 W ŁĘCZNEJ

Dzieci uczestniczą w cyklicznych zajęciach wychowania fizycznego prowadzonych na sali gimnastycznej.


 

 

ĆWICZENIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Niezależnie od pory roku przedszkolaki aktywnie spędzają czas wolny na placu zabaw: biegają, zjeżdżają ze zjeżdżalni, huśtają się, korzystają ze sprzętu sportowego. Pamiętają o zasadach bezpieczeństwa na placu zabaw.


 

ZAJĘCIA TANECZNE

W naszym przedszkolu organizowane są zajęcia taneczne, jest to taniec towarzyski i taniec nowoczesny. W zajęciach tanecznych uczestniczą dzieci 4- 5- 6 letnie. Taniec to jedna z alternatywnych form spędzania czasu wolnego, mająca ogromny wpływ na wszechstronny, harmonijny rozwój psychofizyczny dzieci. Dzięki zajęciom tanecznym dzieci nabywają umiejętność estetycznego poruszania się przy muzyce, rozwijają inwencję twórczą, rozbudzają pasje i talenty. Zajęcia taneczne wyrabiają w dzieciach umiejętność autoprezentacji oraz przyczyniają się do przełamania nieśmiałości przed występami publicznymi. Tancerze tańca nowoczesnego często biorą udział w pokazach na terenie przedszkola oraz poza nim, co wpływa na promocję naszej placówki wśród społeczności lokalnej. Imprezy na terenie naszego miasta w których wystąpili nasi tancerze: Dni Łęcznej zorganizowane przez UM Łęcznej, "Święto Rodziny" organizator PCPR w Łęcznej oraz Przegląd Poezji Dziecięcej "W Krainie Dziecięcej Fantazji" organizator Centrum Kultury i Przedszkole Publiczne nr 1 w Łęcznej  21.03.2014r. 

21. 03. 2014r. odbył się Przegląd Poezji Dziecięcej "W Krainie Dziecięcej Fantazji"
Link do zdjęć z przeglądu: http://www.ck.leczna.pl/ck/index.php/galeria-tree/imprezy-uroczystoci-wydarzenia/2014/w-krainie-dziecicej-fantazji

 

Taniec to nasza pasja. Staramy się wykorzystywać każdą wolną chwilę, aby zaprezentować swoje umiejętności w tej dziedzinie. Spotkanie ze studentami z Brazylii i Indonezji dało nam taką możliwość. Dzieci uczyły naszych zagranicznych gości gier, zabaw i tańców, natomiast Abi i Manuel zapoznali nas ze swoimi narodowymi tańcami.

 

Link do filmu i zdjęć z zajęć przy muzyce: http://www.przedszkolenr1.leczna.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=254:zakoczenie-projektu-international-kindergarten&catid=44:rok-szkolny-20132014&Itemid=58

 

Doskonałą okazją do prezentacji swoich umiejętności tanecznych jest czas karnawału, kiedy odbywa się dużo imprez tanecznych. W naszym przedszkolu corocznie odbywa się Bal Karnawałowy. Zabawa zawsze jest doskonała.


OBSZAR 3 EDUKACJA ZDROWOTNA

OPOWIEM CI JAK ZDROWYM BYĆ- SPOTKANIA ZE SPECJALISTAMI

Do naszego przedszkola  zapraszani są ciekawi goście, często są to rodzice naszych przedszkolaków. Występują w roli ekspertów.Opowiadają o swojej pracy, uczą dzieci jak dbać o higienę ciała, zdrowo się odżywiać i tłumaczą dlaczego nie można samemu zażywać lekarstw.

 

BADANIE SŁUCHU

Diagności z Lubelskiego Centrum Słuchu i Mowy "Słuchmed" w przedszkolu przeprowadzili badanie słuchu. Badanie to było obojętnym dla zdrowia testem otoemisji DP wykonywanym dla każdego ucha oddzielnie.

 

Link do zdjęć: http://www.przedszkolenr1.leczna.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=214:badanie-suchu-w-przedszkolu&catid=44:rok-szkolny-20132014&Itemid=58

 

SPOTKANIE Z FARMACEUTĄ

W przedszkolu gościliśmy panią farmaceutkę, która opowiadała dzieciom o swojej pracy. Dzieci samodzielnie przygotowywały "Smaczne tabletki" wiedząc przy tym,. że nie mogą samodzielnie zażywać żadnych lekarstw. Pani farmaceutka pomogła dzieciom w zrozumieniu ważnych spraw związanych z kształtowaniem właściwych postaw i zachowań w sytuacjach choroby.

 

WIZYTA LEKARZA W PRZEDSZKOLU

W ramach tematyki zdrowotnej przedszkolaków odwiedziła pani doktor z pobliskiej przychodni zdrowia. Celem wizyty było zachęcanie dzieci do dbania o swoje zdrowie i prowadzenie zdrowego trybu życia.

 

WYCIECZKA DO SZPITALA POWIATOWEGO

Dzieci miały możliwość zwiedzenia naszego szpitala, znajdujących  się w nim następujących pomieszczeń: laboratorium, tomografii komputerowej, ośrodka hiperbarii, oddziału ratunkowego. Była również pogadanka o tematyce zdrowotnej oraz pokaz urządzeń medycznych. Celem wycieczki było także przełamywanie barier pacjent przedszkolak- lekarz oraz przezwyciężanie lęku przed wizytami w szpitalu.

Link do zdjęć z wycieczki: http://www.przedszkolenr1.leczna.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=225:wycieczka-do-szpitala-powiatowego-w-cznej&catid=44:rok-szkolny-20132014&Itemid=58

 

"MAŁY RATOWNIK"- SPOTKANIE Z RATOWNIKIEM MEDYCZNYM

Podczas spotkania dzieci uczyły się podstaw udzielania pierwszej pomocy. Przedszkolaki zostały uświadomione w jaki sposób zapobiegać wypadkom, uczyły się jak we właściwy sposób wezwać służby ratownicze, utrwalały numery alarmowe. Zostały zapoznane ze sprzętem używanym w ratownictwie medycznym. Każde dziecko otrzymało dyplom "Małego ratownika".

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE O TEMATYCE ZDROWOTNEJ


SCENARIUSZ ZAJĘĆ O TEMATYCE ZDROWOTNEJ

a) SCENARIUSZ ZAJĘĆ "OWOCOWE KORECZKI"

 

SCENARIUSZ ZAJĘCIA

GRUPA WIEKOWA: 4-LATKI.

NAUCZYCIEL PROWADZĄCY: IRENA S.

ZADANIA Z PODSTAWY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

1. Wychowanie zdrowotne.

1) dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego

odżywiania.

2. Kształtowanie nawyków higienicznych i kulturalnych.

2) Właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, sprząta po sobie.

Temat: „Owocowe koreczki”- wykonanie koreczków z owoców.

Cel główny: Wdrażanie do wykonania potrawy z owoców.

Cele operacyjne – dziecko:

· rozpoznaje owoce po dotyku i smaku,

· wie, że owoce są źródłem witamin i zdrowia,

· przestrzega zasad bezpieczeństwa w toku pracy,

· próbuje posługiwać się plastikowym nożem,

· sprawnie nakłuwa owoce na wykałaczkę,

· potrafi tańczyć z chustką przy muzyce,

· potrafi kulturalnie zachować się podczas spożywania posiłków.

Metody:

słowna: rozmowa, zagadki

oglądowa: pokaz, demonstracja

czynne: zadań stawianych do wykonania,

kierowanie własną działalnością dziecka.

Formy pracy: indywidualna, grupowa.

Środki dydaktyczne: różne rodzaje owoców, worek, opaska, chustka, fartuszki, plastikowe noże, wykałaczki, deski kuchenne, talerze, serwetki, płyta CD, muzyka (szybka-wolna), kartki świąteczne.

PRZEBIEG ZAJĘCIA

1. Zabawa integracyjna ,,Witam Cię”.

Przywitamy się bo zabawy nadszedł czas.

Będzie miło i wesoło dla każdego z nas.

Witam Cię – Hej!

Dzieci ustawione w parach, witają się przez klaśnięcie.

(Prawą dłonią w lewa dłoń kolegi).

Wypowiadają słowa: Witam Cię – Hej!

2. Zabawa ,, Zaczarowany worek” – rozpoznawanie owoców po dotyku.

Wybrane dziecko – sięga ręką do worka, w którym są owoce, stara się po dotyku rozpoznać nazwę owocu.

3. Zagadki smakowe – jak nazywa się ten owoc?

Owoce pokrojone na kawałki.

Wybrane dziecko ma zasłonięte oczy,

częstuje się owocem (kawałkiem).

Zadanie – rozpoznać dany owoc po smaku.

· Pytanie: ,,Dlaczego dzieci powinny jeść owoce?”

Wypowiedzi dzieci.

Wygłaszanie rymowanki ,,Witaminki”

Witaminki, witaminki

dla chłopczyka i dziewczynki.

Mamy dziarskie minki, bo zjadamy witaminki.

4. Zabawa ,,Taniec z chustką przy muzyce”

(muzyka szybka, wolna).

5. Demonstracja przez nauczyciela wykonania owocowych koreczków.

· krojenie nożem, nabijanie na wykałaczki

· przypomnienie zasad bezpieczeństwa w toku pracy

· mycie rąk, zakładanie fartuszków

6. Wykonanie owocowych koreczków przez dzieci.

(krojenie owoców, nabijanie w różnej kolejności na wykałaczkę, układanie na talerzach).

7. Degustacja własnoręcznie wykonanych owocowych koreczków.

Porządkowanie miejsca pracy.

8.Podziękowanie za pracę i rozdanie kartek z życzeniami świątecznymi.

 

b)   SCENARIUSZ ZAJĘĆ " WYCIECZKA DO SZPITALA POWIATOWEGO      W ŁĘCZNEJ"

SCENARIUSZ ZAJĘCIA

GRUPA WIEKOWA- 6 LATKI

NAUCZYCIEL- MAŁGORZATA W., URSZULA P.

MIEJSCE SPOTKANIA- SZPITAL

CELE OGÓLNE-

-wzbogacanie wiadomości dzieci dotyczących zdrowia

- przezwyciężanie lęków dzieci przed szpitalem oraz przełamywanie barier: pacjent  przedszkolak- lekarz

CELE OPERACYJNE:

-dziecko orientuje się w tematyce zdrowia,

-nazywa podstawowe urządzenia medyczne (strzykawka, stetoskop...),

-wypowiada się na określony temat,

-rozumie potrzebę dbania o zdrowie,

- umie zachować się w miejscu publicznym.

METODY:

-słowna

-pokaz

FORMY:

-zbiorowa

-indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

-urządzenia medyczne

PRZEBIEG WYCIECZKI

1. Rozpoczęcie- powitanie grupy przedszkolaków

2. Pogadanka dla dzieci:

 

 • tematyka o zdrowiu
 • zagadnienia ogólne- czym jest szpital (identyfikacja pacjentów- przedszkolaków)
 • krótkie omówienie rodzajów badan w szpitalu
 • przedstawienie zasad higieny rąk z prezentacją bakterii w mikroskopie        

3. Pokaz urządzeń medycznych w sali szkoleniowej:

 • prezentacja aparatu EKG oraz praktyczne ćwiczenia
 • prezentacja urządzeń laboratoryjnych
 • ważenie i mierzenie przedszkolaków
 • badanie wzroku

4. Zwiedzanie pomieszczeń laboratorium, tomografii komputerowej oraz Ośrodka Hiperbarii.

5. Poczęstunek

6. Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego- prace przygotowane przez przedszkolaków dotyczące tematyki szpitala

 

1. ZGADNIJ CO UKRYWA OWOC?

W przedszkolu realizowany był temat dotyczący zdrowego odżywiania. Dzieci poprzez zabawę badawczą dowiedziały się co ukrywa owoc w środku. Potem wykonywały sok ze świeżych owoców.

 

OWOCOWE KORECZKI

Zdjęcia do scenariusza zajęć.

 

3. ZDROWO I KOLOROWO

Zadaniem przedszkolaków było samodzielne przygotowanie zdrowych i kolorowych kanapek. Kanapki były wykonane ze zdrowych produktów. Dzieci utrwalały także wiadomości dotyczące zdrowego żywienia.

 

UDZIAŁ W KONKURSACH ZWIĄZANYCH Z TEMATYKĄ ZDROWIA


Udział dzieci w konkursie plastycznym "Moje przedszkole w ruchu" organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej. Troje dzieci zajęło następujące miejsca: I miejsce, II miejsce, wyróżnienie.

Udział w konkursie plastycznym "W zdrowym ciele zdrowy duch" organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej.

 

Od 2012 roku nasze przedszkolaki biorą udział w Powiatowym Konkursie Piosenki o Zdrowiu w Zespole Szkół w Cycowie. Organizatorami konkursu jest Powiatowy Zespół ds. Szkół Promujących Zdrowie, Starostwo Powiatowe w Łęcznej oraz Zespół Szkół w Cycowie. Głównymi celami konkursu to rozpowszechnianie i popularyzowanie treści prozdrowotnych, oddziaływanie profilaktyczne poprzez przekazywanie wiedzy w formie atrakcyjnej dla dzieci, integracja środowiska przedszkolnego i szkolnego oraz rozwijanie uzdolnień wokalnych i zainteresowań muzycznych.

Przedszkolaki z grupy 6 latków zajęły zaszczytne I miejsce,  podczas występu zaprezentowały zaprezentowały utwór autorstwa pani Renaty Panas „Zdrowe krasnoludki”.

 

OBSZAR 4

Nauczyciele Przedszkola Publicznego nr 1 uczestniczą w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje. W roku szkolnym 2013/2014 wychowawcy uczestniczyli w następujących kursach promujących aktywność fizyczną:

"INNOWACYJNE POMYSŁY I SCENARIUSZE ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W PRZEDSZKOLU"

"UKŁADY RYTMICZNE DO UTWORÓW ZPiT "MAZOWSZE" DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM 

Poprawiony: środa, 16 kwietnia 2014 13:51
 

Liczba przeglądających

Naszą witrynę przegląda teraz 176 gości 

Tylko dla pracowników